Prohlášení účastníka TIME outDOOR

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Účastník cvičebních lekcí TIME outDOOR pod vedením instruktorky MgA. Vlasty Pechové prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Náročnost cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení.

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy během lekce nebo po ní. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady. Taktéž za odložené osobní věci si zodpovídá sám účastník. Účastník cvičební lekce je povinný dbát pokynů instruktorky (či jí vybraného zástupce) a cvičit ve vhodném oblečení a obuvi. Zvýšené pozornosti a ohleduplnosti bude účastník dbát především při cvičení ve dvojicích. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená na odpovědnost rodiče.

SOUHLAS K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Účastník cvičebních lekcí dále prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých fotografií a videí pořízených během cvičební lekce. Tyto fotografie a videa mohou být použity v propagačních materiálech MgA. Vlasty Pechové a v rámci propagace cvičení TIME ouDOOR, případně i zpracovány jako studijní materiály určené účastníkům kurzů a cvičení MgA. Vlasty Pechové.

Svou účastí na bezplatné cvičení TIME outDOOR vyjadřuje účastník souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Share Button
Translate »